Docker uzitocne prikazy

Docker užitočné príkazy

Zoznam najčastejšie používaných príkazov pri používaní dockera.

Zakladné príkazy

docker info príkaz vypíše informácie o verzií dockera a informácie o počte images, kontainerov.
docker run hello-world v podstate test či ide docker, stiahne image a vypíše hello world
docker container ls list všetkých zapnutých kontainerov
docker container ls –all list všetkých kontainerov vrátane tých, ktoré sú vypnuté
docker build -t friendlyhello vytvorenie image zo zadanej cesty
docker run -p 4000:80 friendlyhello spustenie „friendlyname“  s namapovaním portu 4000 na 80

docker run -d -p 4000:80 friendlyhello spustenie image len v detachovanom mode
docker container stop <hash> zastavenie specifického kontainera
docker container kill <hash> vynútené vypnutie konkrétneho kontainera
docker container rm <hash> zmazanie konkrétneho kontainera
docker container rm $(docker container ls -a -q) vymazanie vsetkých kontainerov
docker image ls -a zoznam vsetkých obrazov
docker image rm <image id> vymazanie konkrétneho obrazu
docker image rm $(docker image ls -a -q) vymazanie všetkých obrazov
docker login prihlasenie CLI pomocou docker pristupov na dockerhub
docker tag <image> username/repository:tag Vytvorenie tagu pre upload do repozitáru
docker push username/repository:tag nahranie otagovaneho image do repozitáru
docker run username/repository:tag spustenie kontainera z repozitáru

Docker VM

docker-machine create –driver virtualbox myvm1 vytvorenie docker VM (Mac, Win7, Linux)
docker-machine create -d hyperv –hyperv-virtual-switch „myswitch“ myvm1  Win10
docker-machine env myvm1 zobrazenie základných informácií o node
docker-machine ssh myvm1 „docker node ls“ zoznam nod v swarme
docker-machine ssh myvm1 „docker node inspect <node ID>“ inšpekcia nody
docker-machine ssh myvm1 „docker swarm join-token -q worker“ zobrazenie tokenu
docker-machine ssh myvm1 pripojenie sa na ssh virtuálneho stroja.Pre odpojenie stačí napisat exit
docker node ls zoznam node vo swarme
docker-machine ssh myvm2 „docker swarm leave“ vybratie nody zo swarmu
docker-machine ssh myvm1 „docker swarm leave -f“ zrušenie master nody zo swarmu, zrušenie swarmu
docker-machine ls list virtuálnych strojov
docker-machine start myvm1 naštartovanie virtuálneho stroja
docker-machine env myvm1 zobrazi premenne VM
eval $(docker-machine env myvm1) pripojenie sa na shell VM na Macu
& „C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\bin\docker-machine.exe“ env myvm1 | Invoke-Expression pripojenie sa na VM z windowsu
docker stack deploy -c <file> <app> deploy aplikácie, príkazový riadok shell musí byť nastavený tak, aby komunikoval s manažérom VM využívajúc compose file
docker-machine scp docker-compose.yml myvm1:~ skopírovanie súboru do homediru nody

docker-machine ssh myvm1 „docker stack deploy -c <file> <app>“ deploy aplikácie použitím ssh (ako prvé je potrebné skopírovať compose súbor do homediru)

eval $(docker-machine env -u) odpojenie shellu z virtuálneho stroja
docker-machine stop $(docker-machine ls -q)  zastavenie všetkých bežiacich VM
docker-machine rm $(docker-machine ls -q) vymazanie všektkých VM a ich obrazov

docker exec -i -t container_id /bin/bash pripojenie sa na shell do kontainera

-d parameter pri spustení kontainera v detachovanom mode – spistí ho na pozadí

-p namapovanie portu služby kontainera na port prostredia
–name dovoli nastavit meno kontainera

docker port static-site – vypíše zoznam použitých portov

Príklad použitia príkazov

docker run --name static-site-2 -e AUTHOR="Your Name" -d -p 8888:80 dockersamples/static-site

 – vytvorenie statického webu s názvom kontainera a zadefinovanim autora. 

 

docker exec -i -t 665b4a1e17b6 /bin/bash

príkaz na pripojenie sa k terminalu kontainera

Užitočné odkazy

Čo je docker?

Vsetky docker prikazy