hosting mariadb

Maria DB

Maria DB, alebo prechod k vačšiemu výkonu od Mysql

Da­ta­bá­za Ma­riaDB vznik­la ako od­nož MySQL v ča­soch, keď MySQL kú­pi­la spo­loč­nosť Sun Mic­ro­sys­tems, kto­rú nes­kôr kú­pi­la spo­loč­nosť Orac­le. Od­vte­dy sa Ma­riaDB vy­ví­ja sa­mos­at­ne, ale sú­čas­ne za­cho­vá­va kom­pa­ti­bi­li­tu s MySQL.

Dô­vo­dov na to, pre­čo na no­vú da­ta­bá­zu prejsť, je množ­stvo. Pat­rí me­dzi ne aj to, že sa o ňu sta­rá pô­vod­ný autor MySQL Mon­ty Wide­nius. Väč­ši­na fun­kcií je pri oboch da­ta­bá­zach rov­na­ká, a tak je pre­chod na Ma­riaDB jednoduchý a neovplyvní to chod existujú­cich projektov.

Ma­riaDB má lep­ší vý­kon ako MySQL, doká­ze optimalizovať vačšinu subquery. Má lepší query cache,vie si zapamätať časté query na databázu a tieto vracať podstatne rýchlejšie.

Maria DB webhosting

No­vá da­ta­bá­za má pou­ží­va­teľ­ské šta­tis­ti­ky a zlep­še­né nás­tro­je v in­for­mač­nej sché­me dá­to­vé­ho slov­ní­ka vrá­ta­ne pod­po­ry mik­ro­se­kúnd. Ak pou­ží­va­te dá­to­vé ty­py TI­ME a DA­TE­TI­ME, mô­že­te ur­čiť pres­nosť nap­rík­lad TI­ME (4), kde čís­lo pred­sta­vu­je po­čet čís­lic za de­sa­ti­nou čiar­kou. Ma­riaDB pod­po­ru­je až šesť čís­lic, nap­rík­lad 0,000001, te­da jed­nu mik­ro­se­kun­du. Po­kiaľ nie je pres­nosť nas­ta­ve­ná, pou­ži­je Ma­riaDB nu­lu.

Ma­riaDB má aj zlep­še­nia jad­ra od­stra­ňu­jú­ce mu­texy, kto­ré na no­vom har­dvé­ri v MySQL vý­raz­ne brz­dia vý­kon.

Ma­riaDB po­nú­ka aj fun­kcie, kto­ré v MySQL úpl­ne chý­ba­jú. Nap­rík­lad dva no­vé úlož­né en­gi­ny Aria a XtraDB ale­bo no­vú klas­tro­va­ciu tech­no­ló­giu Ga­le­ra. Tá po­nú­ka rep­li­ká­cie v kon­fi­gu­rá­cii s via­ce­rý­mi ak­tív­ny­mi mas­ter­mi, kto­ré v klas­tri NDB Clus­te­ra príl­iš ne­fun­gu­jú pre ob­me­dzenia fun­kcie JOIN.

Vďa­ka plu­gi­nu Han­dler­Soc­ket zís­ka­te pria­my prís­tup k úlož­ným en­gi­nom, mô­že­te tak zvý­šiť rých­losť aj viac ako de­sať­krát.

Na roz­diel od MySQL mô­že­te v Ma­riaDB zís­kať dá­ta nav­rá­te­né vo for­má­te JSON za pou­ži­tia dy­na­mic­kých stĺpcov. Ma­riaDB ob­sa­hu­je aj ďal­ší úlož­ný en­gi­ne Cas­san­dra SE, kto­rý umož­ňu­je čí­tať ale­bo za­pi­so­vať dá­ta do úlo­žis­ka dát Cas­san­dry, in­teg­rá­cia dát s NoSQL je tak ko­neč­ne jed­no­du­chá.

Ma­riaDB je pl­ne GPL li­cen­co­va­ná ver­zia MySQL a má všet­ky vý­ho­dy sof­tvé­ru open sour­ce – od bez­peč­nos­ti a tran­spa­ren­tnos­ti až po roz­poz­ná­va­nie chýb.

Ma­riaDB mož­no za­os­tá­va za da­ta­bá­zou Per­co­na v poč­te pou­ží­va­te­ľov, ale jej po­pu­la­ri­ta rých­lo ras­tie. Na Ma­riaDB v sú­čas­nos­ti pre­chá­dza nap­rík­lad Red Hat a za­ují­ma sa o ňu aj Goog­le. Tešíme sa na vaše reakcie a odozvy na pouížvanie Maria DB.

Zdroje:
https://mariadb.org
http://www.itnews.sk